Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening
Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze dienstenwijzer leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

Naam en adres
Post Risicobeheer B.V. tevens h.o.d.n. Agrarisch Verzekerd, Mechanisatie Verzekerd, Materieel Verzekerd en Lease Verzekerd is gevestigd in Gieten.

Bezoekadres: Steenkamp 5q, 9461 VC Gieten
Telefoon: 0592 265 165
E-mail:
Website: www.postrisicobeheer.nl

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12049017.

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:
• Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen

Aard van onze dienstverlening
Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:
1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’).
3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
7. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiden na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

Hoe gaan wij voor u te werk?
Post Risicobeheer B.V. is zich zeer bewust dat verzekeringen en/of financiële producten voor de meeste mensen geen alledaagse kost zijn. Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen is onze dienstverlening als volgt:

Oriëntatie
Wij geven duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt. De kosten van het oriëntatiegesprek nemen wij voor onze rekening. Als u na de oriëntatie besluit de volgende stap te nemen, maken we samen met u een opdrachtbevestiging waarin onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig zijn omschreven.

Inventarisatie
Wij inventariseren samen met u uw persoonlijke situatie, wensen en de eventuele risico’s waar u mee te maken heeft. Ook gaan wij na waar uw prioriteiten, doelstellingen en ambities liggen.

Analyse en Advies
Na de inventarisatie gaan wij de gegevens analyseren. We toetsen de bestaande regelingen en de haalbaarheid van uw doelstellingen. Aan de hand hiervan maken wij een eerste opzet van het adviesrapport waarbij we de mogelijke aandachtspunten binnen uw financiële- en/of bedrijfssituatie aangeven. Vervolgens adviseren we een oplossing die naar ons oordeel het beste aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden of bedrijfsrisico’s. Wij lichten deze oplossing toe en geven de voor- en nadelen ervan aan.

Bij complexe producten kijken wij onder andere naar de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en naar uw pensioenwensen. Het resultaat is een advies toegesneden op uw persoonlijke situatie met, indien gewenst, een verzekering die het beste bij u past.

Bemiddeling
Als u zich tegen de gevolgen van bepaalde risico’s wilt verzekeren, bieden we u hulp bij het kiezen van een product dat aansluit bij uw persoonlijke situatie. Bij sommige producten gaat u tenslotte een langdurige financiële verplichting aan. Wij geven goed onderbouwd aan welke oplossing, bij welke financiële instelling en tegen welke condities, het best past bij uw wensen en mogelijkheden.

Wanneer u de offerte(s) accepteert, verzorgen wij vervolgens alle contacten met de financiële instelling. Op die manier weet u zeker dat de door ons geadviseerde oplossing ook op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Nazorg
Het advies dat wij opstellen is gebaseerd op uw persoonlijke situatie, bedrijfssituatie, financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring. Wij kunnen ook periodiek controleren of de oplossingen nog steeds passen bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie, die kan immers in de loop van de tijd veranderen.

Nazorg is in de meeste gevallen een vast onderdeel van het adviestraject, maar het kan zijn dat er voor nazorg extra kosten worden berekend. Of nazorg voor u extra kosten met zich meebrengt, bespreken wij vooraf met u en leggen wij schriftelijk met u vast.

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 - 333 8 999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.018347.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben ten aanzien van onze advisering voor de producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat betaalt u voor onze werkzaamheden?
Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u, met onze begeleiding, een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘declaratie’ of ‘fee’. Als het gaat om complexe producten doen wij dit standaard, voor andere producten doen wij dit in overleg. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk.

Transparant
Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen bespreken wij met u wat onze beloning is voordat u besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Ons standaard uurtarief bedraagt € 105,- exclusief btw.

Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) werken wij met een éénmalige fee voor de advies- en bemiddelingswerkzaamheden en een abonnement voor de doorlopende beheerwerkzaamheden.
De daarbij behorende werkzaamheden en tarieven staan vermeld in de opdracht tot dienstverlening AOV.

In beginsel hoeft u geen btw te betalen. Als u echter geen verzekeringsproduct afsluit maar er wel geadviseerd is, moeten wij btw inrekening brengen. Het standaard uurtarief wordt dan € 105,00 exclusief btw en € 127,05 inclusief btw.

Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. U heeft dus het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde hiaten kunnen zitten en u informeren over de mogelijke consequenties hiervan.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, neemt u hierover dan contact op met ons kantoor. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.