Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Voor bedrijven

Het hebben van een eigen bedrijf betekent risico’s nemen. Zonder risico kunt u geen geld verdienen en een succesvol bedrijf opbouwen. Toch betekent dit niet dat u niets kunt doen aan risico’s binnen uw bedrijf. U zult de risico’s verbonden aan uw activiteiten moeten inventariseren en beslissen wat u hiermee wilt en kunt doen.

• Kunt u bepaalde risico’s voorkomen?
• Kunt u bepaalde risico’s beperken?
• Kunt u bepaalde risico’s verzekeren?

In iedere onderneming zou risicobeheer een belangrijk punt op de agenda moeten zijn. Want of het nu gaat om wanbetalers, aansprakelijkheid, brand of machinebreuk, milieuschade, ziekteverzuim etc. de kosten kunnen hoog oplopen. Zo hoog dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.

Risicobeheer begint met een inventarisatie en analyse van de specifieke risico’s van uw bedrijf. Dat houdt in: uitzoeken welke risico’s er zijn en wat het gevolg van schade is op de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Na de inventarisatie en analyse van de risico’s, komt de evaluatie aan bod: inschatten hoe groot de kans is op schade en wat het effect is van de schade op de bedrijfscontinuïteit. Risicobeheer steunt over het algemeen op twee pijlers: preventie en verzekeren.
Het gaat bovendien om een dynamisch proces. In de loop van de tijd kunnen er risicofactoren bijkomen of veranderen, bijvoorbeeld door gewijzigde wet- en regelgeving of nieuwe machines die in gebruik genomen worden. Een regelmatig terugkerende risicoanalyse en het aanpassen van de verzekeringsportefeuille is daarom zeker nodig.

Preventieplan

Om schade te voorkomen of te beperken kunt u het beste een preventieplan opstellen.
Dat is soms een kwestie van eenmalige technische en materiële maatregelen, zoals een betere bescherming van mensen en materieel en gebruik van veilige materialen. Verder is het nodig vast te leggen wie wat doet bij bepaalde problemen, wie er verantwoordelijk is voor wat, en wie er beslissingsbevoegdheid heeft.
Ook calamiteitentrainingen vormen een onderdeel van het preventieplan. Bestrijdingsmaterialen zoals bijvoorbeeld een brandblusser moeten binnen handbereik zijn en belangrijke telefoonnummers moeten voorhanden zijn. Bovendien zijn preventieve maatregelen in de meeste gevallen een voorwaarde om bepaalde risico’s te kunnen verzekeren.

Naast preventie moeten er ook maatregelen genomen worden om schades te kunnen betalen.
Dit kan door een financiële reserve op te bouwen, van waaruit kleine schades betaald kunnen worden. Worden de risico’s groter, dan kunt u beter kiezen voor een verzekering. De meeste verzekeraars bieden tegenwoordig flexibele producten aan die afgestemd kunnen worden op de behoeften van uw organisatie.

U kunt proberen om te voorkomen dat risico's optreden, door het onderstaande stappenplan te doorlopen.
 
Stap 1 Bepaal welke risico categorieën er zijn binnen uw bedrijf
  De meeste risico’s binnen een bedrijf zijn samen te vatten onder:
  • Productrisico
  • Financieel risico
  • Personeelsrisico
  • Marktrisico
  • Concurrentie risico
   
Stap 2 Bepaal per risico wat de kans is dat dit optreedt.
   
Stap 3 Inventariseer welke gevolgen de risico’s voor uw bedrijf hebben.
   
Stap 4 Werk maatregelen uit om de risico’s te voorkomen of te verminderen.
   
Stap 5 Ga na wat de kosten zijn van deze maatregelen.
   
Stap 6

Nu u een totaalbeeld heeft, is het aan u om te bepalen welke maatregelen u ook
echt in de praktijk wilt brengen en welke risico’s u bereid bent te lopen.

Een stapsgewijze aanpak van de risico's binnen uw eigen bedrijf is belangrijk omdat u daarmee 
voorbereid bent op het moment dat een risico zich voordoet.


Post Risicobeheer ondersteunt u graag bij het in kaart brengen en het beheersen van uw risico’s.

Om de gevolgen van de risico’s die niet te voorkomen en te verzekeren zijn zoveel mogelijk te vermijden of te beperken raden wij u aan om algemene voorwaarden te hanteren. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan kunt u op deze voorwaarden terugvallen. Tenminste als u heeft voldaan aan de wettelijke vereisten. Lees alles over regels voor algemene voorwaarden.

U en uw bedrijf zijn niet automatisch verzekerd voor bepaalde risico’s. Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij u graag bij het inventariseren en analyseren van uw risico’s en beoordelen vervolgens samen met u welke verzekeringen er nodig zijn om deze risico’s met beleid te verzekeren.
Met de heldere voorwaarden en de juiste verzekeringen verkleint u de risico's die u als ondernemer loopt.

Bij Post Risicobeheer bent u geen nummer maar een relatie, een relatie die actief wordt onderhouden.