Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

portret christian post

Linkedin Post Risicobeheer  Christian Post. Bekijk profiel.

Met beleid verzekerd

Met persoonlijke aandacht, kwaliteit van dienstverlening en een duidelijk en herkenbaar onderscheidend vermogen beheren wij uw risico’s.

Post Risicobeheer is geheel onafhankelijk en staat voor zijn klanten.
Wij beoordelen en geven inzicht in de risico’s voor uw onderneming, voor uw medewerkers en voor uzelf. Een optimaal risicobeheer begint tenslotte bij het krijgen van inzicht.
Als ondernemer bent u bezig met ondernemen en heeft u niet altijd de focus op de risico’s die dit met zich mee brengt.

Met onze kennis en ervaring helpen wij u om de risico’s bij het ondernemen te beheersen.

Wij komen graag met u en uw onderneming kennismaken.  

Contact Post Risicobeheer

VIJF REDENEN OM TE KIEZEN VOOR POST RISICOBEHEER

1 Persoonlijke aandacht
Post Risicobeheer bouwt bewust aan een lange termijn relatie met u als klant. Dit ziet u terug in onze goede service.

2 Een ondernemende partner
Wij zijn proactief, snel en goed bereikbaar. Oftewel: net zo ondernemend als u. Bij schade of problemen staan wij direct voor u klaar, ook ‘s avonds en in het weekend.

3 Focus op goed risicobeheer
U helpen slim om te gaan met uw risico’s, dat is ons uitgangspunt. Verzekeringen zijn daarbij een middel, geen doel op zich.

4 Totale ontzorging
Van advies tot verzekering en schadeafwikkeling: wie samenwerkt met Post Risicobeheer, heeft nergens omkijken naar.

5 Deskundig en onafhankelijk
Met onze kennis en ervaring kunnen wij u op deskundige wijze adviseren. Dankzij onze samenwerking met tal van verzekeraars, bent u altijd verzekerd van goede voorwaarden en een aantrekkelijke prijs.

Tips voor werkgevers

 

Wijziging WGA wetgeving 2018

Wijziging WGA wetgeving 2017

Premieontwikkeling WGA
De WGA-premie stijgt licht in 2018: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. Het gemiddelde premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Van de bij het UWV verzekerde werkgevers krijgt 58% te maken met een daling van de WGA-premie, 21% met een stijging en voor 22% blijft de premie gelijk.

Marktontwikkelingen WGA
In 2017 zijn 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 79 miljard. Dit is een daling ten opzichte van 2016 toen 54.000 werkgevers eigenrisicodrager waren met een loonsom van € 82 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gedaald van 41% van de loonsom in 2016 naar 38% van de loonsom in 2017.

Het aantal eigenrisicodragers is gehalveerd terwijl de daling van hun loonsom beperkt is. Hier liggen twee ontwikkelingen aan ten grondslag. Veel kleine werkgevers hebben het eigenrisicodragerschap beëindigd en zich publiek verzekerd bij het UWV, terwijl juist een groep van voornamelijk grote werkgevers eigenrisicodrager is geworden.uwv wga wet bezava post risicobeheer

De eerste ontwikkeling is vrijwel zeker het gevolg van de samenvoeging van de verzekeringen WGA voor vaste en flexibele dienstverbanden per 1 januari 2017 in het kader van de Wet BeZaVa.
Vermoedelijk is dit een eenmalige correctie in de markt op de nieuwe wet- en regelgeving. Alle private WGA-verzekeringspolissen moesten vernieuwd en de benodigde garantieverklaringen uitgebreid worden.

De tweede ontwikkeling is het gevolg van overige wijzigingen per 2017 in het kader van de Wet verbetering hybride Markt WGA. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de overgangen tussen de publieke verzekeraar UWV en de private verzekeraars te stroomlijnen. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar: in 2017 is ongeveer 9 miljard aan loonsom eigenrisicodrager geworden en de verwachting is dat deze trend zich door zal zetten in 2018.
Als gevolg van de maatregelen in de hybride markt WGA verwacht men voor 2018 dat het marktaandeel van eigenrisicodragers zal toenemen naar 40%.

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden
De premie Ziektewet stijgt in 2018: het gemiddelde percentage stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij het UWV verzekeren terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit Uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden met geringe of geen Ziektewetlasten. Van de UWV verzekerde werkgevers zal hierdoor 26% met een daling en 73% met een stijging van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 1% blijft de premie Ziektewet gelijk.

Marktontwikkelingen Ziektewet
Ook voor de Ziektewet-flex kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden. Voor de Ziektewet is er een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 zijn 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 89 miljard. In 2016 waren dit er 8.200 met een loonsom van € 71 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 36% van de loonsom in 2016 naar 43% van de loonsom in 2017. In 2018 verwacht men een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 48%.marktontwikkelingen ziektewet post risicobeheer

Veel werkgevers krijgen te maken met kort- en langdurig ziekteverzuim van hun personeel. Afhankelijk van de duur van het verzuim en het soort dienstverband van de werknemer heeft een werkgever verschillende verantwoordelijkheden rond re-integratie en verschillende mogelijkheden wat betreft het verzekeren van het risico op kosten verbonden aan het verzuim.

Loondoorbetaling
Voor personeel met een vast dienstverband betaalt de werkgever vanaf de eerste dag van ziekte het loon gedurende maximaal 104 weken door. Voor personeel met een tijdelijk dienstverband is deze duur beperkt tot het einde van het dienstverband. Gedurende deze loondoorbetalingsperiode hebben werkgevers de plicht om samen met hun werkgever voldoende inspanningen te verrichten om de werknemer binnen zijn mogelijkheden aan het werk te krijgen of te houden. In deze periode speelt het UWV geen rol bij de re-integratie. Een werkgever kan deze periode van maximaal 104 weken loondoorbetaling verzekeren bij een private verzekeraar. Het UWV beoordeelt wel de re-integratie inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter aan het einde van de ziekteperiode en daarnaast voor de Ziektewet na 1 jaar ziekte.

Ziektewet uitkering
Een zieke werknemer met een tijdelijk dienstverband ontvangt na afloop van het dienstverband een Ziektewet uitkering.

Voor de Ziektewet heeft een werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Is een werkgever voor de Ziektewet bij het UWV verzekerd, dan krijgt hij een gedifferentieerde premie Ziektewet.

WIA-uitkering
Na een periode van 104 weken ziekte volgt een keuring bij het UWV. Bij onvoldoende mogelijkheden voor de (ex-)werknemer om zelf in zijn inkomen te voorzien volgt een WIA-uitkering. Indien uit de keuring volgt dat de zieke werknemer duurzaam (permanent) geen arbeidsmogelijkheden meer heeft, dan krijgt hij een IVA-uitkering. De IVA-uitkeringen worden gefinancierd uit de basispremie WAO/WIA. De premie is gelijk voor elke werkgever. Voor arbeidsongeschikten met arbeidsmogelijkheden of verwachte arbeidsmogelijkheden op termijn volgt een WGA-uitkering. De kosten van de WGA-uitkering komen direct of indirect voor rekening van de werkgever voor een duur van maximaal 10 jaar.

Voor de financiering van deze 10 jaars WGA-periode heeft de werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Is een werkgever voor de WGA bij het UWV verzekerd, dan krijgt hij een gedifferentieerde premie WGA.

Eigenrisicodragerschap
Werkgevers kunnen voor de WGA en Ziektewet (voor flexibele dienstverbanden) eigenrisicodrager worden. Dat kan voor beide verzekeringen afzonderlijk. Het eigenrisicodragerschap kan op twee momenten gestart worden: op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Een aanvraag hiertoe dient uiterlijk 3 maanden van tevoren bij de Belastingdienst ingediend te worden. Dit geldt ook voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap.

Ziektewet
Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden voor de Ziektewet dient de beschikking te hebben over de diensten van een gecertificeerde arbozorgdienst of een erkende bedrijfsarts. Uitkeringen die eventueel ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap komen voor rekening van de werkgever. De eigenrisicodrager kan dit risico herverzekeren bij een private verzekeraar. In dat geval komen de lasten in de regel voor rekening van de verzekeraar.

Eventuele uitkeringen die al gestart zijn voorafgaand aan de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap komen voor de resterende looptijd voor rekening van het UWV. Een werkgever die het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet beëindigt, dient de lopende uitkeringen die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap tot het einde van de looptijd te betalen.

wga eigenrisicodrager post risicobeheerWGA
Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden voor de WGA dient over een garantieverklaring van een financiële instelling te beschikken. Uitkeringen die eventueel ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap komen voor rekening van de werkgever. De eigenrisicodrager kan dit risico verzekeren bij een private verzekeraar. In dat geval komen de lasten in de regel voor rekening van de verzekeraar.

Eventuele uitkeringen die al gestart zijn voorafgaand aan de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap komen voor de resterende looptijd voor rekening van het UWV. Een werkgever die het eigenrisicodragerschap voor de WGA beëindigt, dient de lopende uitkeringen, die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap, tot het einde van de looptijd te betalen.

Post Risicobeheer helpt u graag met het maken van de juiste keuze.
Met onze kennis en ervaring op het gebied van Verzuim, WGA en Ziektewet kunnen wij u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Wilt u meer informatie over de wetgeving rondom Verzuim, WGA en Ziektewet en wat dat voor u betekent, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

contact button